اپراتور کد آهنگنام آهنگ  نام خواننده
 همراه اول96883 دامِ دگر نهاده امرضا یزدانی 
  همراه اول96882من درختم تو بهار  رضا یزدانی 
  همراه اول96881  ای کاش عشق را زبان سخن بود رضا یزدانی 
  همراه اول96880 بیدارم نکن  رضا یزدانی 
  همراه اول 96879 دستای تو کجاست 2 رضا یزدانی 
  همراه اول96878 دستای تو کجاست 1  رضا یزدانی 
  همراه اول96877  آتش بس 3 رضا یزدانی 
  همراه اول96876 آتش بس 2  رضا یزدانی 
  همراه اول96875 آتش بس 1  رضا یزدانی 
  همراه اول96874 میترسم از فرار  رضا یزدانی