نام خوانندهنام آهنگکد آهنگنوع کد
فرزاد فرزینشانس2211107 ایرانسل
فرزاد فرزیندونه دونه2211106 ایرانسل
فرزاد فرزیناحساس من2211103 ایرانسل
فرزاد فرزینبروبرو2211105 ایرانسل
فرزاد فرزینمیدونم3313870 ایرانسل
فرزاد فرزیناون تو نیستی2211108 ایرانسل
فرزاد فرزینخیانت3312861 ایرانسل
فرزاد فرزینچرا دنیا2211109 ایرانسل
فرزاد فرزینچیکه چیکه2211104 ایرانسل
فرزاد فرزینباتو3313865 ایرانسل
فرزاد فرزینشراره3311600 ایرانسل
فرزاد فرزینمن و تو331627 ایرانسل
فرزاد فرزینبیا بیا3313867 ایرانسل
فرزاد فرزینبمون331625 ایرانسل
فرزاد فرزینشوک331629 ایرانسل
فرزاد فرزیندیگه دیره2211110 ایرانسل
فرزاد فرزینکی میتونه2211111 ایرانسل
فرزاد فرزیندوریت331624 ایرانسل
فرزاد فرزینبعد تو331622 ایرانسل
فرزاد فرزینفانوس2211112 ایرانسل