نام قرائت کنندهنام سورهکد سورهنوع کد
عبدالباسطسوره حشر10168 همراه اول
عبدالباسطسوره مریم10167 همراه اول
عبدالباسطسوره الرحمن10170 همراه اول
عبدالباسطسوره فتح10166 همراه اول