نام خوانندهنام آهنگکد آهنگنوع کد
مرتضی پاشایی(۲)عصر پاییزی۶۳۰۷۹ همراه اول
مرتضی پاشاییعصر پاییزی۶۳۰۷۸ همراه اول
مرتضی پاشاییستایش۶۳۰۷۷ همراه اول
مرتضی پاشایینفس۶۳۰۷۶ همراه اول
مرتضی پاشاییجاده یکطرفه۶۳۰۷۵ همراه اول
مرتضی پاشاییدل من دل تو۶۳۰۷۴ همراه اول
مرتضی پاشاییبغض۶۳۰۷۳ همراه اول
مرتضی پاشایییکی بود یکی نبود۳۰۸۶۹ همراه اول
مرتضی پاشایییباید کاری کنی۳۰۸۷۰ همراه اول
مرتضی پاشاییبیا برگرد۳۰۸۷۱ همراه اول
مرتضی پاشایینبض احساس۳۰۸۷۲ همراه اول
مرتضی پاشاییبرو۳۰۸۷۳ همراه اول
مرتضی پاشاییبه خدا۳۰۸۷۴ همراه اول
مرتضی پاشاییخاطره ها۳۰۸۷۵ همراه اول
مرتضی پاشاییدقیقه های آخر ۳۰۸۷۶ همراه اول
مرتضی پاشاییعشق یعنی این۳۰۸۷۷ همراه اول
مرتضی پاشاییدیدی۳۰۸۷۸ همراه اول
مرتضی پاشاییآرزو۳۰۸۷۹ همراه اول
مرتضی پاشایییکی هست۳۰۸۸۰ همراه اول