نام خوانندهنام آهنگکد آهنگنوع کد
مرتضی پاشایینفس۳۳۱۷۳۲۴ ایرانسل
مرتضی پاشاییستایش۳۳۱۷۳۲۵ ایرانسل
مرتضی پاشاییدل من دل تو۳۳۱۷۳۲۲ ایرانسل
مرتضی پاشاییجاده یکطرفه۳۳۱۷۳۲۳ ایرانسل
مرتضی پاشاییبغض۳۳۱۷۳۲۱ ایرانسل
مرتضی پاشاییعصر پاییزی۲۲۱۲۲۷۲ ایرانسل
مرتضی پاشاییماه عسل ۹۳۴۹۱۱۳۴ ایرانسل
مرتضی پاشاییمثل شیشه٢٢١١۵۶٣ ایرانسل
مرتضی پاشاییشاید٣٣١٣٢٢٩ ایرانسل
مرتضی پاشاییگریه کن٣٣١٣٢٢٧ ایرانسل
مرتضی پاشایییکی هست٣٣١٣٢٢۵ ایرانسل
مرتضی پاشاییآرزو٣٣١۴٧٣٨ ایرانسل
مرتضی پاشاییباید کاری کنی٣٣١۴٧٢٩ ایرانسل
مرتضی پاشاییبرو٣٣١۴٧٣٢ ایرانسل
مرتضی پاشاییبه خدا٣٣١۴٧٣٣ ایرانسل
مرتضی پاشاییبیا برگرد٣٣١۴٧٣٠ ایرانسل
مرتضی پاشاییخاطره ها٣٣١۴٧٣۴ ایرانسل
مرتضی پاشاییدقیقه های آخر٣٣١۴٧٣۵ ایرانسل
مرتضی پاشاییدیدی٣٣١۴٧٣٧ ایرانسل
مرتضی پاشاییعشق یعنی این٣٣١۴٧٣۶ ایرانسل
مرتضی پاشایینبض٣٣١۴٧٣١ ایرانسل
مرتضی پاشایییکی بود یکی نبود٣٣١۴٧٢٨ ایرانسل
مرتضی پاشاییبه گوش تو میرسه٣٣١٣٢٢٨ ایرانسل
مرتضی پاشاییتو راست میگی٣٣١٣٢٢۶ ایرانسل
مرتضی پاشاییچشمای من٣٣١٣٢٣٠ ایرانسل
مرتضی پاشاییشاید٣٣١٣٢٢٩ ایرانسل
مرتضی پاشاییگریه کن٣٣١٣٢٢٧ ایرانسل
مرتضی پاشایییکی هست٣٣١٣٢٢۵ ایرانسل